សេចក្តីប្រកាសដាក់ពាក្យ / Call for proposal

ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី
NGO-CEDAW ឧបត្ថម្ភក្នុងការបង្កើតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយបង្កើន ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅកម្ពុជា។
ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ: ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សេចក្តីប្រកាសដាក់ពាក្យ: ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី

Consultant(s) for producing 3-short documentaries
NGO-CEDAW is sponsoring the creation of three short documentaries as a means of raising public awareness of the issues surrounding gender-based violence in Cambodia.
Deadline: August 30, 2018.

Call for proposal to produce short documentary EN