សេចក្តីប្រកាសដាក់ពាក្យ / Call for proposal

ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី
NGO-CEDAW ឧបត្ថម្ភក្នុងការបង្កើតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយបង្កើន ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅកម្ពុជា។
ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យ: ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សេចក្តីប្រកាសដាក់ពាក្យ: ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនបី

Consultant(s) for producing 3-short documentaries
NGO-CEDAW is sponsoring the creation of three short documentaries as a means of raising public awareness of the issues surrounding gender-based violence in Cambodia.
Deadline: August 30, 2018.

Call for proposal to produce short documentary EN

Deadline extended for artists /​ ការពន្យារពេលក្នុងការដាក់ពាក្យ

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ក្នុងការដាក់ពាក្យត្រូវបានពន្យាពេលទៅ ថ្ងៃទី​ ១៥ ​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅក្នុងការចេញផ្សាយលើកមុន គឺនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្តដា សម្រាប់ការជ្រើសរើសបេក្ខជន/បេក្ខនារី សំរាប់កម្មវិធីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាមបែបសិល្បះតាមសាលារៀន និងបង្កើតស្នាដៃបែបសិល្បះក្នុងការតាំងពិព៌ណ នៃគម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ  ។ ឥឡូវនេះត្រូវបានប្តូរទៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ វិញ ។​ លោកអ្នកនៅមានឳកាសក្នុងការដាក់ពាក្យ ។​

Deadline extended to 15 August 2018!

In the previous blog posts, we noted that the deadline for applications for the art-based school project and the Dignity Project exhibition was 25 July. We have now changed this to 15 August, 2018.  There is still time to apply.

Opportunities for Artist Consultants

NGO-CEDAW has two opportunities for artists:

1) Artists to create original art for Dignity Project 2018 exhibition.

Announcement for Artist- Exhibition ENG

Announcement for Artist- Exhibition KHM

2) Artists/ Art Educators to create and implement art-based curriculum on gender-based violence for primary and secondary school students.

Announcement for Artist- Schools Project ENG

Announcement for Artist- SchoolsProject KHM

For more details (including details on payment), check out:  Full Request for Proposal EN

សេចក្តីប្រកាសដាក់សំណើរ: ទីប្រឹក្សាបង្កើតស្នាដៃផ្នែកសិល្ប

គណៈកម្មាធិការដើម្បីលប់បំបាត់រាល់តម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្រ្តី (NGO-CEDAW) សូមគោរពអញ្ជើញដាក់សំណើរក្នុងការច្នៃប្រឌិត និងអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល តាមបែបសិល្បះនៅតាមសាលារៀន​ ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ស្រ្តី/ក្មេងស្រី និងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងភេទ

តម្រូវការលើសេវាកម្មនេះ គឺសម្រាប់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា ” សម្លេងរបស់យើងដើម្បីសមភាពយេនឌ័រៈ​​​    ផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស សហគមដែលទាមទារយុត្តិធ៌ម និងបំបាត់នូវអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងភេទ ” ក្រោមជំនួយឩបត្ថម្ភពីសហគមអឺរ៉ុប ។ សូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីមើលពីឯកសារផ្សេងៗ (ភាសាអង់គ្លេស) ដែលជាតម្រូវការក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ Full Request for Proposal EN។​

ក. ការណែនាំ

ខ. ពង្រាងកិច្ចសន្យា និង ឩបសម្ព័ន្ធ

ឩបសម្ព័ន្ធ១៖ សេចក្តីព៌ណនាពីការងារ

ឩបសម្ព័ន្ធ២៖ ទម្រង់សំណើរថវិកា

ឩបសម្ព័ន្ធ៣៖ ក្រមសីលធ៌មសម្រាប់អ្នកចុះកិច្ចសន្យា

ឩបសម្ព័ន្ធ៤៖ គោលនយោបាយការពារកុមារ និងការបន្ថែមលើកិច្ចសន្យា

NGO-CEDAW បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយការចាប់ផ្តើមតាមរយះការលើកកម្ពស់អោយមានការអនុវត្ត​អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រី (CEDAW) ។ NGO-CEDAW មានកម្មវិធីមួយ ដែលអោយឈ្មោះថា​ កម្មវិធីនៃសេចក្តីថ្លៃថ្លូរ ដោយប្រើសិល្បៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីតម្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ការមាក់ងាយ និងបង្កើនការការពារច្បាប់ដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងភេទ។

អាចចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុក៖https://www.facebook.com/Dignity-Project-Beyond-Domestic-Violence-1389637787933719  និងតាមគេហរទំព័រ NGO-CEDAW  : http://ngocedaw.org/dignity-project/

គោលបំណងនៃការជ្រើសរើសនេះ គឺដើម្បីបង្កើតនូវឩបករណ៍សិក្សាតាមបែបសិល្បះ សម្រាប់បង្រៀនកុមារអំពី សិទ្ធិស្រ្តី និងក្មេងស្រី ។ តាមរយៈការបង្កើតមេរៀនសិក្សាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត សកម្មភាពនេះនឹងផ្តល់ជូនដល់គ្រូបង្រៀននូវឧបករណ៍ដែលសមស្របតាមវ័យ ដើម្បីលើកស្ទួយមុខវិជ្ជានៃអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងភេទ និងតួនាទីយេនឌ័រ ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងរបស់សិស្សលើមុខវិជ្ជាទាំងនេះ និងរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយផ្នត់គំនិតសង្គម។ គេរំពឹងថាកុមារនឹងបង្កើតសិល្បៈដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើគំរូ និងការណែនាំដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។ NGO-CEDAW និងធ្វើការជាមួយទីប្រឹក្សាសិល្បះក្នុងការរៀបចំមេរៀនបង្រៀន និងគម្រោងសិល្បៈដែលផ្អែកលើការងារបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាលរបស់គម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។ មេរៀនចំនួន ២ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង (សម្រាប់សាលា​                បថមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សា) ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមអ្នកដែលមានអាយុខុសៗគ្នា ។ មេរៀនទាំងពីរនេះនឹងរួមបញ្ចូលមេរៀនដែលសមស្របតាមអាយុ លើអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដើម្បីរួមគ្នាជាមួយគម្រោងសិល្បៈមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាញយកបទពិសោធន៍ពីសមាជិកសហគមន៍តាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហគមន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយានៅក្នុងចំណោមកុមារ ឪពុកម្តាយ និងសាលារៀន។ មេរៀននេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅក្នុងសាលារៀនមួយ ហើយពិនិត្យ និងកែសម្រួលដោយផ្អែកលើមតិយោបល់របស់សិស្ស និងគ្រូ។ បន្ទាប់ពីកែសម្រួលមេរៀននេះហើយ នឹងត្រូវបានដាក់អោយអនុវត្តនៅក្នុងសាលារៀនចំនួន 40 នៅតាមតំបន់គោលដៅនៃគម្រោងសម្លេងរបស់យើងដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ ហើយនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដល់អង្គការជាសមាជិក និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀត ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ។ អង្គការតាមសហគមន៍ ឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានផែនការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលារៀន នឹងមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំការគាំទ្រសម្រាប់ភាគីទីបី ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពដូចគ្នា តាមរយៈមូលនិធិសម្លេងរបស់យើងដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ  បាន។

 

អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបំពេញ និងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម​ជាមួយសំណើរ៖

ក. ប្រវត្ថិរូប សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗ ឫជាបុគ្គលសំខាន់

ខ. លិខិតចំណាប់អារម្មណ៍​-ពន្យល់នូវគុណវឌ្ឍិរបស់បេក្ខជនក្នុងការអនុវត្តតាមតម្រូវការដែលមានចែងក្នុង

ការព៌ណនាលក្ខខណ្ឌ័យោងនៃការងារ​ (ToR)

គ. គម្រោងសំណើរជាលាយលក្ខអក្សរ

. សង្ខេបបញ្ជាក់វិធីសាស្រ្តដែលបានស្នើសម្រាប់ការបង្កើត ការសាកល្បង ការកែសម្រួល និងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវកម្មវិធីសិក្សាទាំងពីរ នៅក្នុងពេលវេលា និងថវិកាដែលបានចាត់ចែង។ . ពេលវេលា និងកាលវិភាគដែលត្រូវការ ឃ. ទម្រង់ស្នើសុំថវិកា (ឩបសម្ព័ន្ធ​ ២- សូមទាក់ទងមក NGO-CEDAW បើលោក អ្នក ត្រូវការទម្រង់នេះជាភាសាខ្មែរ ). ប្រើនូវទម្រង់ដែលបានផ្តល់ជូន. បញ្ជាក់នូវចំនួនថវិកាដែលស្នើសុំ ដោយរួមបញ្ចូលពន្ធ. ចុះហត្ថលេខា ឫត្រា (បើមាន) សំណើរសុំ និងលិខិតតម្រូវ និងឯកសារទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងសំណើរសុំ និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗអាចធ្វើបានជាពីរភាសា គឺភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។ NGO-CEDAW កំពុងស្វែងរកបុគ្គល ឫក្រុមដែលមានសមត្ថភាព ដូចជា:-          បទពិសោធក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់បង្រៀន-          ចំណេះដឹង ឬបទពិសោធន៏ដោះស្រាយបញ្ហាសមភាពយេនឌ័រ និងអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងភេទនៅក្នុងការងារនិង / ឬបទពិសោធន៏ធ្វើការជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល-          លក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកសិល្បៈ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀន-          មានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីគម្រោង។

សូមផ្ញើពាក្យសុំរបស់អ្នកមកកាន់ NGO-CEDAW តាមរយះ អ៊ីម៉ែល: ngocedaw.pnh@gmail.com ឫ

អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ១៦ ផ្លូវ ៩៩ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

 

សម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗអាចសរសេរជា​ អ៊ីម៉ែល ឫ ទំនាក់ទំនងតាមរយះទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២​ ៦៦៨​ ៨៥៣ ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សេចក្តីប្រកាសដាក់សំណើរ: ទីប្រឹក្សាបង្កើតស្នាដៃផ្នែកសិល្បះ សម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ នៃគម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ឆ្នាំ ២០១៨

សេចក្តីប្រកាសដាក់សំណើរ: ទីប្រឹក្សាបង្កើតស្នាដៃផ្នែកសិល្បះ

សម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ នៃគម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ឆ្នាំ ២០១៨

 

គណៈកម្មាធិការដើម្បីលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្រ្តី (NGO-CEDAW)​ គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា កំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រី។

 

ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការ 16 ថ្ងៃ នៃអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ដែលចាប់ផ្តើមនៅចុងខែវិច្ឆិកា និងទិវានារីអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនា NGO-CEDAW នឹងគាំទ្រក្នុងការបង្កើតស្នាដៃសិល្បះជាមធ្យោបាយបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីបញ្ហានានាជុំវិញអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ NGO-CEDAW ក៏កំពុងប្រើប្រាស់ស្នាដៃសិល្បះនេះផងដែរ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមតិគាំទ្រជាបន្តរ ក្នុងការស្នើអោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដើម្បីផ្តល់ការការពារកាន់តែប្រសើរឡើងលើអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។

NGO-CEDAW សូមអញ្ជើញអ្នកសិល្បះកម្ពុជា ដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងគម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឆ្នាំនេះ។ ក្នុងនាមជាអង្គការដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ NGO-CEDAW នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតិចតួចក្នុងការបង្កើតឡើងនូវស្នាដៃសិល្បះរបស់អ្នក ហើយនឹងផ្តល់ជាវេទិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការជម្រុញឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរអាកប្បឥរិយាបថ និងអាកប្បកិរិយាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងទៅនឹងអំពើហឹង្សាសំដៅលើស្ត្រី។

 

វិសាលភាព​នៃ​ការងារ:

 

បើសិនបេក្ខជន/បេក្ខនារីជាសិល្បះករ/សិល្បះការិនី ត្រូវបានជ្រើសជ្រើសអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ នឹងតម្រូវអោយបំពេញការងារដូចខាងក្រោម:

១. បង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបសិល្បះ សម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសាធារណៈជន អំពីបញ្ហាអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។

២. បង្កើតការងារសិល្បៈ (ដែលរួមមានដូចជាការបង្កើតជាអត្ថបទ ជារូបភាព ជាវីដេអូ ជារូបថត ជាក្បាច់រាំ ឬការកែច្នៃឡើងជារូបរាងវត្ថុអ្វីមួយ និងការច្នៃរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិធីណាមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនេះ) ដែលផ្តោតដោយផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហាអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

៣. ថតរូប និងវីឌីអូអំពីដំណើរការសកម្មភាពនៃការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈនេះ ដែលនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ខាងក្នុងអង្គការ និងចែករំលែកជាមួយសាធារណៈជនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិង / ឬឯកសារបោះពុម្ពនានាក្នុងគោលបំណងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី។

៤. ប្រឹក្សាជាមួយ NGO-CEDAW លើការបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃសិល្បៈលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត និងការតាំងពិពរណ៍ស្នាដៃសិល្បះនេះនៅកន្លែងសាធារណៈមួយ ឬច្រើន។

៥. ចូលរួមធ្វើការបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈដែលបានបង្កើតឡើងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព៌ណ៍ជូនសារធារណៈជន ។

    លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការដាក់ពាក្យ: ១. ជីវប្រវត្តិរបស់សិល្បករ និងនរណាម្នាក់ដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់លើការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈ។ (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នក ជាក្រុម      សម្តែង សូមបង្ហាញអ្នកសំដែងទាំងអស់ និងអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកដឹកនាំ ឬសហសេវិកទាំងអស់។ )២. ការពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃសិល្បៈដែលនឹងស្នើឡើង និងវិធីដែលមានការទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។៣. សំណើរសុំថវិកាដែលរៀបរាប់ពីចំនួនថវិកាដែលត្រូវការ (​ជាប្រាក់រៀល ឫដុល្លារ) ក្នុងការបង្កើតស្នាដៃសិល្បះ។៤.​ ការពន្យល់ខ្លីអំពីមូលហេតុដែលអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។ ពាក្យស្នើសុំ អាចធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ទីកន្លែងទទួលពាក្យ៖ សូមដាក់ពាក្យសុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់ NGO-CEDAW: ngocedaw.pnh@gmail.com ឫ តាមអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ១៦ ផ្លូវ ៩៩ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។